KREATIVE ERHVERV


Projektets formål og indhold

Projektets formål er at understøtte udviklingen af kreative miljøer og udviklingskræfter, der findes i Kulturring Østjylland.

Med kulturregionens mange kunstnere, designere og andre kreative er der potentiale for udvikling af miljøer baseret på krydsfeltet mellem kunst/kultur og erhverv/iværksætteri.

De kunstneriske og kreative miljøer bobler af ideer, opfindsomme og foretagsomme kreative mennesker, men de arbejder ofte isolerede og hver for sig. Denne kreative energi skal bruges, og flere kreative skal løftes op til at blive bæredygtige virksomheder. Ideen er, at kunst/kultur og den kreative industri mødes og skaber oplevelser, ideer og konkrete produkter.

I projektet skal kreative miljøer i Kulturring Østjylland samarbejde om udviklingen af området. Dette er f.eks.:

  • Udvikling af fora for dialog kultur-liv versus erhvervs-liv -
  • Undersøge og udvikle værktøjer til traditionelle erhvervsforas
  • håndtering af ’kreative samarbejder’
  • Danne grundlag for og undersøge mulige modeller for
  • Etableringen af kreative platforme/værksteder
  • Udvikle redskaber (en guide) til rådgivning om kreativ erhvervsvækst.

Projektets delelementer

- Efteråret 2015:

Afviklingen af et kompetenceudviklingsforløb for kreative virksomheder med tre fysiske nedslagspunkter:

A) Odder-Samsø

B) Skanderborg-Favrskov

C) Norddjurs-Syddjurs

Hvert af disse tre steder afholdes der tre workshops under temaerne:

  1. ‘Kend din virksomhed’ (virksomhedsset-up, konstruktion, økonomi, regnskab, skat og moms etc.)
  2. ‘Kend dine kunder/dit produkt’ (hvem er kunderne, primære/sekundære, kundens behov, beholde/nye kunder)
  3. 'Strategi, markedsføring og salg’ (udviklingen af din virksomhed, de vigtige valg, branding, markedsføring, pitching, salg)

Kommunerne indstiller et antal kreative virksomheder eller iværksættere til hver ‘klynge’. Klyngen får sideløbende med udviklingsforløbet mulighed for at lærer nabo-virksomhederne at kende (måske opretter de facebook-gruper, så der opstår helt konkrete netværk i de respektive kommuner).

Forløbene afsluttes med en opsamling der peger fremad: Skal vi formalisere netværkene og hvad skal der til for at vi fortsat kan mødes og udvikle?

De respektive erhvervsafdelinger i kommunerne får mulighed for at arbejde videre med de netværk der er skabt.

Det er der helt sikkert interesse for, eftersom erhvervsudviklingen er en prioritet i alle vore kommuner.

- Foråret 2016:

I hver kommune prioriteres et (eller to, tre) kulturprojekter hvor netværket af ‘de kreative’ kan få en opgave.

Det kunne fx være en festival som ‘de kreative’ skal hjælpe med at løfte / sparke ud over rampen.

Det kunne også være en kulturinstitution der mangler hjælp til forretningsmæssig, organisatorisk og idémæssig udvikling.

Det kunne være et af kommunens kulturafdelings egne projekter, der skal gentænkes.

Ved at lade dele eller hele netværket følge op på udviklingsforløbet med en konkret opgave, bliver det de har lært til virkelighed. Samtidigt har kommunerne mulighed for at vise særlig opmærksomhed på et kulturelt projekt.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?

Projektet vil skabe nye samarbejder mellem kommunernes kulturliv og de professionelle, kreative erhvervsmiljøer. Projektet vil munde ud i afholdelse af en række workshops/events. Projektet har potentiale til at danne grobund for etableringen af kreative platforme, som vil eksistere efter projektperioden.

I positivt fald kan resultaterne af projektet videreføres i selvstændige netværk eller kobles ind på eksisterende eller nye aktiviteter i kommunernes respektive erhvervsafdelinger,

Beskrivelse af evalueringsform (film, fotos, interview, spørgeskemaer, beskrivelse mm).

Der vil foreligge referat af de enkelte kompetenceudviklingsforløb.

Der udarbejdes en kort slutrapport, som dels beskriver processen og resultatet, dels evaluerer projektets resultat/effekt.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Projektet organiseres med en projektgruppe bestående af interessenter fra de deltagende kommuner og kreative erhvervsdrivende og kunstnere fra regionen.

Samarbejdspartnere er professionelle kunstnere, designere, og iværksættere, samt uddannelsesinstitutioner og kulturskoler.


PR for projektet 

Der vil i projektperioden være formidling og markedsføring både i de enkelte kommuner og på tværs. Markedsføringen kommunikerer i to spor (internt i de kreative miljøer/brancher og eksternt udadvendt mod borgere/samfund).


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 500.000.
2015: 300.000
2016: 200.000