KULTUR PÅ HJUL - LoKoMoTiv  - Lokale Kulturoplevelser


Projektets formål og indhold

KULTUR PÅ HJUL er kulturoplevelser for  i alt 18 forsamlingshuse i de 6 kommuner.

KULTUR PÅ HJUL giver mulighed for kulturaktiviteter med leg, læring og oplevelse.

Der tages udgangspunkt i forsamlingshuse, der har en aktiv bestyrelse og har interesse i at skabe endnu mere liv i deres hus og det omkringliggende område.

Ved at bringe kulturoplevelser ud i forsamlingshusene bygger projektet videre på en tradition om et lokalt fællesskab, hvor man mødes på tværs af social baggrund og alder.

Projektet tager udgangspunkt i en ”Sansevandring” - et særligt formidlet møde med/i lokalområdet, hvor lokalhistorie, anekdoter og sanseindtryk er i fokus. De indtryk deltagerne samler sammen på turen bearbejdes i fællesskab i en efterfølgende workshop i det lokale forsamlingshus. I workshoppen er der tale om billedkunst og arkitektur som afsæt. Brugerne får indtryk - med udtryk, der sætter aftryk – både konkret og mentalt. Udover workshoppen vil der være en koncert på de pågældende projektdage, hvor en sangskriver med ord og toner udtrykker stedet/området med forudgående inputs fra borgerne.

De konkrete vandringer udarbejdes og formidles i et samarbejde mellem forsamlingshusene og den lokale kommunale koordinator, der sikrer kvalitet og ejerskab og har blik for evt. andre samarbejdsmuligheder i lokalområdet.

Deltagerne er på tværs af alder og er for børn fra 6 år ifølge med voksne og voksne individuelle. Der kan være max. 30 deltagere pr. sansevandring/workshop/projektdag. Koncertdelen efter workshopdelen tilrettelægges af det enkelte forsamlingshus.

Den sansemæssige, undersøgende og konkret skabende tilgang er således stærkt betonet i projektet.

KULTUR PÅ HJUL understøtter leg, læring og oplevelse og opbygger personlige og faglige potentialer, kompetencer, samt styrker den enkeltes resurser og mod på at deltage i et fællesskab.


Projektets delelementer

Nærmere beskrivelse af indholdet i projektets delelementer for hele projektperioden for at nå projektets mål.

Beskrivelse af samarbejdspartnere og den ”røde tråd” i projektet.

Alle Sansevandringerne varetages af Kulturformidler Pernille Stentoft,( ”den røde tråd”) Hun foretager ca. 3 ugers grundig research pr. sted/hus i form af undersøgelse af materiale fra lokalarkiver, historier fra levende mennesker. Vandringen sætter fokus på at opleve kendte og ukendte steder gennem alle sanser og forbinde børn og voksnes hverdagserfaringer i lokalområdet med indsigt i stedets særlige historie og stemning.

Herefter forankres oplevelse og indtryk i dialog med den professionelle kunstner til et selvstændigt værk gennem arbejdet i workshoppen. Børn og voksnes arbejde i de forskellige workshop er f.eks. tegning, maleri, foto, skulptur alt efter hvilken kunstner, der tager sig af den pågældende workshop.

Alle steder får en koncertoplevelse med en sangskriver, der med afsæt i research og fortællinger fra beboerne i området har komponeret en sang til stedet.

Hver eneste projektdag filmes af prof. Fotograf som efterfølgende producerer 18 film – en film pr. sted.

Desuden udarbejdes der et samlet katalog, som vil dokumentere projektet.

Hensigten med Kultur på Hjul og de understøttende elementer i projektet- er at motivere andre lokalområder til at  arbejde med stedsspecifikke metoder. Et nyt blik på nærområdernes ressourcer og historie udløser refleksion over området i forhold til deltagernes egne historier, deres familieforhold og tanker om fortid, nutid og fremtid. Det er et godt afsæt for et aktivt ejerskab til det sted man bor.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan

KULTUR PÅ HJUL vil bevæge borgerne til at få en større viden og fornemmelse af lokalområdet, lokalkultur og kulturens muligheder og mangfoldighed. Nye netværk og samarbejder mellem kulturaktører og borgere vil opstå og større bevidsthed og engagement i lokalområdet muliggøres med dette kulturelle afsæt. Helt konkret vil der blive arbejdet på en samlet udgivelse af et katalog og en blog, der kan dokumentere og evt. fremover benyttes af lokalområdet i andre sammenhænge samt evaluering i form af film, fotos, interview, spørgeskemaer, beskrivelse mm.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Mulige nationale samarbejdspartnere: Kulturhovedstad 2017 og tovholderne på projektet Gentænk Landsbyen.

Mulige lokale samarbejdspartnere: Professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i Kulturring Østjylland, som også er stærke i formidling.

Et større antal forsamlingshuse og disses bestyrelser.

Lokale aktører / borgere med interesse i et levende lokalområde.


PR for projektet

Der er oprettet en blog, som undervejs viser udviklingen af stedernes historie. På bloggen vil der ligge fotos, film, sange og indtryk fra de forskellige workshops. Bloggen vil udover at kunne beskrive historien efterhånden som projektets narrativ udvikler sig, desuden efterfølgende kunne bruges for deltagerne og andre interesserede.

Bloggens hjemmeside: www.kulturpaahjul.dk.


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 600.000.

Projektet forløber i 2015, 2016 og 2017 i de seks kommuner og tilstræber at nå 18 forsamlingshuse i alt